Kiedy nie udaje się uzyskać spłaty należności, najczęściej sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika. Najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze szukanie rozwiązania bezpośrednio z wierzycielem (rozłożenie na raty, czasowe zawieszenie spłaty, częściowe umorzenie).

Co zrobić, gdy na te wszystkie działania jest już za późno, ponieważ rozpoczęła się procedura postępowania egzekucyjnego?

Egzekucja komornicza – podstawa działania

Podstawą działania komornika jest tzw. tytuł wykonawczy, czyli decyzja sądu, który wcześniej stwierdza, że ciąży na nas obowiązek spłaty danej kwoty (w przypadku egzekucji komorniczej bezwzględnie domagajmy się okazania oryginału tego dokumentu).

Czynnie uczestnicz w egzekucji komorniczej

Jeszcze na etapie postępowania sądowego domniemany dłużnik powinien czynnie włączyć się, próbując wyjaśnić powody niewywiązania się z zapłaty (np. przedawnienie, wcześniejsza spłata). Jak zawsze najgorszym rozwiązaniem jest przyjęcie biernej postawy.

Komornik jest jedynie wykonawcą decyzji i nie sprawdza drobiazgowo, z jakich przyczyn została wydana. Trzeba zaznaczyć, że warto nawiązać dialog i szukać rozwiązania już w momencie pojawienie się problemu. Komornik jest tylko dysponentem woli wierzyciela – warto więc skontaktować się właśnie z wierzycielem, żeby dowiedzieć się, czy może on na przykład czasowo odstąpić od zajmowania naszej wypłaty lub dóbr materialnych.

Egzekucja komornicza - jak przebiega, co robić, jakie opłaty?

Jak obniżyć opłatę egzekucyjną?

Można złożyć do komornika wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej. Jak stanowi art. 48 ust. 1 ustawy o kosztach komorniczych – podstawą takiego wniosku jest stwierdzenie okoliczności odnoszących się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów.

Termin na złożenie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej

Bardzo ważne jest, aby wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej złożyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania postanowienia komornika w przedmiocie kosztów komorniczych. Wniosek złożony po tym terminie będzie podlegał odrzuceniu.

Jak napisać wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej do komornika?

Wniosek niewątpliwie powinien być złożony na piśmie i powinien czynić zadość wszystkim wymaganiom dla pisma procesowego.

  • W praktyce należy wskazać postanowienie, w którym komornik ustalił koszty komornicze.
  • Jeśli we wniosku powołujemy się na złą sytuację majątkową, to należy możliwie szczegółowo podać wszystkie informacje w tym zakresie tzn.
    dla uwiarygodnienia okoliczności powoływanych w treści wniosku – należy załączyć dokumenty np. umowę o pracę, dokumentację medyczną, odpisy aktów urodzenia (gdy posiadamy dzieci będące na naszym utrzymaniu).

Dokumenty te mogą być załączone w postaci kserokopii.

Podsumowując funkcjonowanie egzekucji komorniczej

Podczas egzekucji komorniczej komornik sądowy może zająć większość Twojego majątku. Nie weźmie jedynie rzeczy i pieniędzy chronionych prawnie, czyli na przykład podstawowych sprzętów do życia, czy alimenty (o zajęciu alimentów i innych świadczeń rodzinnych więcej przeczytasz tutaj). albo pieniądze ze świadczenia 500+. Szczegółową listę tego, co może, a czego nie może zająć komornik sądowy znajdziesz w naszym artykule – sprawdź, co podlega zajęciu komorniczemu.

Sending
User Rating 5 (2 votes)

Na stronie używamy plików cookies

Proszę potwierdź, że akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności