O Kancelarii

Kancelaria komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Pawła Tokaj dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych. Nieodłącznym aspektem działań Kancelarii jest wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, nietypowe, ale zgodne z procedurą podejście do tematu poszukiwania majątku dłużnika, nacisk na czynności terenowe oraz współpraca z wierzycielem w toku toczącego się postępowania oparta na wzajemnym zaufaniu.

Cały czas dążymy do wprowadzania dostępnych udogodnień i korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są:

komornik online
Bailiff Management System (BMS)

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

jest systemem informatycznym, który gromadzi dane i informacje dotyczące pojazdów oraz ich właścicieli. Komornik sądowy wykorzystuje przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych program komputerowy przeznaczony do udostępniania, poprzez Internet, danych i informacji gromadzonych w Systemie Informatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). Dzięki temu rozwiązaniu dane ewidencyjne dostępne są dla komornika sądowego znacznie szybciej niż do tej pory. Szybki, internetowy dostęp do danych ewidencyjnych umożliwienia efektywne odnalezienia pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na dłużnika, co w znaczący sposób wpływa na poprawę efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a w konsekwencji na poprawę ściągalności wierzytelności. Przedmiotowe zapytanie jest bezpłatne i zostało już wdrożone.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych, wprowadzone zostało jako odrębne postępowanie, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty oraz klauzula wykonalności wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym mają postać wyłącznie elektroniczną i są dostępne w systemie teleinformatycznym. Po uzyskaniu nakazu zapłaty i nadania mu klauzuli wykonalności w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wierzyciel za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może złożyć u wybranego komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Szczegóły dotyczące składania elektronicznych wniosków egzekucyjnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej w zakładce Informacje o portalu.
Złożenie wniosku do komornika https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=29

Platforma usług elektronicznych ZUS

która jest aplikacją udostępniona przez ZUS dla komorników sądowych, w zakresie składania wniosków o wskazanie płatnika składek ubezpieczeniowych dłużnika jego numerów rachunków bankowych oraz świadczeń emerytalno-rentowych pobieranych przez dłużnika. Dzięki platformie usług elektronicznych ZUS udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty – informacje z ZUS pozyskiwane są w ciągu 24h.

System Ognivo

umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy powyższej aplikacji, komornik sądowy elektronicznie wysyła zapytanie w celu poszukiwania rachunków bankowych dłużnika. Przedmiotowa aplikacja całkowicie automatyzuje proces wyszukiwania zapytań komorniczych – sprawdza w systemie bankowym czy dana osoba widnieje jako klient banku oraz odsyła informację zwrotną do OGNIVO bez konieczności jakiegokolwiek udziału pracowników banku. Lista banków współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Każde pojedyncze zapytanie do banku jest płatne, w związku z tym wierzyciel wnioskujący o wystąpienie ze stosownym wnioskiem powinien uiścić zaliczkę na pokrycie kosztów zapytania. Lista podmiotów uczestniczących w systemie Ognivo dostępna jest na stronie internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. – w załączeniu lista banków i zestawienie opłat za zapytanie

Na stronie używamy plików cookies

Proszę potwierdź, że akceptujesz naszą Politykę Prywatności. Polityka Prywatności